63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ327 (W_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (W_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (W_Eco)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (W_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (U_Eco)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (J_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (I_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4207 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4207 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (J-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (J-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm