44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ329 (J_Eco)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (I_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (I_Eco)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (B_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:35
PQC
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (K_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (K_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (L_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (M_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:50
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (J-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (J-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (J-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (J-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (J-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm