53 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ337 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (G-Siêu tiết kiệm)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (H_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (L_Eco)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (L_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (L_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (M_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (N_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (N_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (K-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
SGN
55p
Bay thẳng
13:20
PQC
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (H-P/thông tiết kiệm)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (H-P/thông tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Q_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
SGN
55p
Bay thẳng
13:20
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (M_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (L_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ337 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (I-Phổ thông)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (I-Phổ thông)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:10
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (I-Phổ thông)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:25
SGN
55p
Bay thẳng
13:20
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:10
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
SGN
55p
Bay thẳng
13:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm