63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ327 (W_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Eco)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (U_Eco)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (U_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (U_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (U_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (U_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Plus)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (I_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (I_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (T-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (T-P/thông tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (T-P/thông tiết kiệm)
10:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:25
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (T-P/thông tiết kiệm)
08:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:05
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (I_Eco)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
PQC
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (I_Eco)
11:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:25
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:05
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (L-P/thông tiết kiệm)
10:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:15
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (I-Phổ thông)
10:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (I-Phổ thông)
08:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm