52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
QH
QH1523 (Bamboo Plus)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (J_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (I_Eco)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (B_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (B_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (H_Eco)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (H_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:25
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (K_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (L_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (L-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:30
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm