52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VN
VN1821 (A-Siêu tiết kiệm)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (G-Siêu tiết kiệm)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (U_Eco)
13:30
SGN
55p
Bay thẳng
14:25
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (ECONOMYSAVER)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (B_Eco)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (B_Eco)
09:45
SGN
55p
Bay thẳng
10:40
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:45
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (ECONOMYSMART)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (K_Eco)
11:15
SGN
55p
Bay thẳng
12:10
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7837 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:45
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (U_Deluxe)
13:30
SGN
55p
Bay thẳng
14:25
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (K-P/thông tiết kiệm)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7837 (K-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:45
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (B_Deluxe)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (B_Deluxe)
09:45
SGN
55p
Bay thẳng
10:40
PQC
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (H-P/thông tiết kiệm)
08:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:55
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (K_Deluxe)
11:15
SGN
55p
Bay thẳng
12:10
PQC
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (S-P/thông linh hoạt)
12:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (S-P/thông linh hoạt)
06:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:45
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (T_Eco)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:55
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:50
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7837 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (T_Deluxe)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (BUSINESSSMART)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (BUSINESSSMART)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.650.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
09:45
SGN
55p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
13:30
SGN
55p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:15
SGN
55p
Bay thẳng
12:10
PQC
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
08:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:55
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (I-Phổ thông)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7837 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:55
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:00
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:40
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7837 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:45
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (J-Th/gia linh hoạt)
12:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:50
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (J-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.809.000 ₫
+10 điểm