59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (A-Siêu tiết kiệm)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (E-Siêu tiết kiệm)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (I_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (I_Eco)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:05
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:05
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (K_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (K_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (L_Eco)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (L_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (O_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (H-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (H-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (I-Phổ thông)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (I-Phổ thông)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (I-Phổ thông)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (I-Phổ thông)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm