14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ813 (A_Promo)
12:50
SGN
3h05p
Bay thẳng
15:55
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (Z_Eco)
12:50
SGN
3h05p
Bay thẳng
15:55
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (J_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:50
SGN
3h05p
Bay thẳng
15:55
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm