15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/11/2020 (3/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
VJ
VJ811 (A_Promo)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (A_Promo)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (Z_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (Z_Eco)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm