14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VN
VN 4748 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (G-Siêu tiết kiệm)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (U_Eco)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (B_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL434 (Starter)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (I-Phổ thông)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm