22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VN
VN1274 (G_promo)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
66.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (G_promo)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
66.000 ₫
+10 điểm
BL
BL564 (Starter)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (E_Promo)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Eco)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (U_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (U_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (U_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (U_Eco)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Plus)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Business)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm