35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/11/2020 (24/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
VJ
VJ240 (E_Promo)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (E_Promo)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (E_Promo)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Promo)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (E_Promo)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (G-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (G-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
13:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:40
THD
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
13:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:40
THD
4.750.000 ₫
+10 điểm