35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 19/11/2020 (5/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
VJ
VJ240 (E_Eco)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (E_Eco)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (E_Eco)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Eco)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (E_Eco)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (A-Siêu tiết kiệm)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (A-Siêu tiết kiệm)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
13:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:40
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (E-Siêu tiết kiệm)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:00
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
13:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:40
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (A_Deluxe)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Deluxe)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Deluxe)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (A_Deluxe)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (A_Deluxe)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:00
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông linh hoạt)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:00
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (I-Phổ thông)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
10:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:00
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (I-Phổ thông)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
13:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:40
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:25
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:00
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:50
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm