27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VJ
VJ240 (E_Promo)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (E_Promo)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (E_Promo)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Promo)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1270 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1278 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1270 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1278 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1270 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1278 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1270 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1278 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1270 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1278 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm