21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/12/2020 (22/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
thứ ba, 08/12
thứ tư, 09/12
VJ
VJ240 (E_Promo)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (E_Promo)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (E_Promo)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Promo)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (L-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (L-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (J-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
4.209.000 ₫
+10 điểm