21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ242 (A1_ECO)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A1_ECO)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (A1_ECO)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z1_ECO)
09:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:35
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Z1_ECO)
11:50
SGN
2h10p
Bay thẳng
14:00
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z1_ECO)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (Z1_ECO)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A1_DLX)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A1_DLX)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (A1_DLX)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z1_DLX)
09:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:35
THD
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Z1_DLX)
11:50
SGN
2h10p
Bay thẳng
14:00
THD
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z1_DLX)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (Z1_DLX)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (V_SBoss)
09:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:35
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (V_SBoss)
11:50
SGN
2h10p
Bay thẳng
14:00
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (V_SBoss)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (V_SBoss)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (V_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (V_SBoss)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (V_SBoss)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
3.210.000 ₫
+10 điểm