31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ842 (Z_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (Z_Eco)
06:15
SGN
4h30p
Bay thẳng
10:45
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (J_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ2848 (J_Eco)
06:35
SGN
4h25p
Bay thẳng
11:00
TPE
945.000 ₫
+10 điểm
VN
VN570 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:20
SGN
4h45p
Bay thẳng
21:05
TPE
2.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN220 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.401.600 ₫
+10 điểm
VN
VN224 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.401.600 ₫
+10 điểm
VN
VN226 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.401.600 ₫
+10 điểm
VN
VN220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN224 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN226 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN216 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
21:40
TPE
4.991.000 ₫
+10 điểm
VN
VN208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
4.991.000 ₫
+10 điểm
VN
VN570 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
4h45p
Bay thẳng
21:05
TPE
5.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
8h10p
1 điểm dừng
21:40
TPE
5.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3580 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
6.842.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3582 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
6.842.000 ₫
+10 điểm
VN
VN220 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN224 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN226 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
6.877.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (V_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (V_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (Z_Eco)
06:15
SGN
4h30p
Bay thẳng
10:45
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ2848 (V_SBoss)
06:35
SGN
4h25p
Bay thẳng
11:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4896 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
8h55p
1 điểm dừng
15:20
TPE
8.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN216 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
21:40
TPE
9.107.000 ₫
+10 điểm
VN
VN208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
9.107.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
8h10p
1 điểm dừng
21:40
TPE
9.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN570 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
4h45p
Bay thẳng
21:05
TPE
9.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3580 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
12.975.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3582 (J-Th/gia linh hoạt)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
12.975.000 ₫
+10 điểm