31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ840 (Z_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (W_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (U_Eco)
08:40
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:10
TPE
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684-BL140 (Starter Base)
17:40
SGN
19h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
1.288.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692-BL140 (Starter Base)
19:40
SGN
17h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
2.428.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.964.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.964.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.964.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
4.964.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
SGN
18h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3580 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3582 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
6.759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (V_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (V_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (V_SBoss)
08:40
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:10
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
17h10p
1 điểm dừng
15:20
TPE
8.507.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
SGN
18h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3582 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
9.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3580 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3942 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
23h50p
2 điểm dừng
15:20
TPE
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3942 (J-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
23h50p
2 điểm dừng
15:20
TPE
42.066.000 ₫
+10 điểm