22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VN
VN 570 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:25
SGN
4h40p
Bay thẳng
21:05
TPE
2.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 570 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
4h40p
Bay thẳng
21:05
TPE
5.113.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
5.578.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3580 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
6.740.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3582 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
6.740.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4928 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:30
SGN
9h50p
1 điểm dừng
15:20
TPE
8.483.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
14h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
13h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
12h40p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
12h10p
1 điểm dừng
21:10
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
9h20p
1 điểm dừng
15:20
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 570 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
4h40p
Bay thẳng
21:05
TPE
9.761.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3580 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
SGN
4h30p
Bay thẳng
15:20
TPE
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3582 (J-Th/gia linh hoạt)
17:45
SGN
4h30p
Bay thẳng
22:15
TPE
12.782.000 ₫
+10 điểm