27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 18/11/2020 (4/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
VJ
VJ840 (A_Promo)
01:00
SGN
4h25p
Bay thẳng
05:25
TPE
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (A_Promo)
13:35
SGN
4h25p
Bay thẳng
18:00
TPE
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (Z_Eco)
01:00
SGN
4h25p
Bay thẳng
05:25
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (Z_Eco)
13:35
SGN
4h25p
Bay thẳng
18:00
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 570 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:50
SGN
4h20p
Bay thẳng
21:10
TPE
2.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
14h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
3.605.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
13h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
3.605.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
9h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
3.605.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
8h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
3.605.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 570 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
SGN
4h20p
Bay thẳng
21:10
TPE
5.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
12h35p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.417.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
12h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.417.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
12h35p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
12h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
14h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
13h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
9h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
8h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
5.655.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (V_SBoss)
01:00
SGN
4h25p
Bay thẳng
05:25
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (V_SBoss)
13:35
SGN
4h25p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 224 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
12h35p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.763.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 226 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
12h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.763.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 216 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
14h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.896.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
13h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.896.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 570 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
SGN
4h20p
Bay thẳng
21:10
TPE
9.896.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
9h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.896.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
8h05p
1 điểm dừng
21:05
TPE
9.896.000 ₫
+10 điểm