31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ384 (E_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (E1_Eco)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:55
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A_Deluxe)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (V_SBoss)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:55
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (I-Phổ thông)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm