31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ384 (A_Promo)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Eco)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (A-Siêu tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (A-Siêu tiết kiệm)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:55
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Z_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
14:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm