35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/11/2020 (20/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
VJ
VJ382 (A_Promo)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Promo)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Promo)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Z_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm