23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VN
VN 1392 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (J_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (J_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm