37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ386 (E1_ECO)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (E1_ECO)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
UIH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (E_Eco)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (E_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (E_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (ECONOMYSAVER)
05:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
08:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:00
UIH
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A1_DLX)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A1_DLX)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A_Deluxe)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:00
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:00
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
08:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:20
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (BUSINESSSMART)
05:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:10
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (I-Phổ thông)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Y_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (Y_SBoss)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Y_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm