33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/10/2021 (13/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
thứ hai, 18/10
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
VJ
VJ380 (E1_ECO)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (E1_ECO)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (P-Siêu tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
180.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (P-Siêu tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
180.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
180.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (P-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
180.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
270.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A1_DLX)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A1_DLX)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (R1_ECO)
12:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:50
UIH
1.554.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (R1_DLX)
12:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:50
UIH
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
12:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:50
UIH
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (Y_SBoss)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (I-Phổ thông)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7398 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:10
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm