66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ374 (A_Promo)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Promo)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (A_Promo)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Promo)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (P-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (P-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (P-Siêu tiết kiệm)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (P-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (A-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
VCL
289.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 458 (Starter-Base)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
VCL
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:30
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7464 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm