17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ376 (E_Promo)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (E_Promo)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
VCL
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Promo)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A_Promo)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm