36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ370 (A_Promo)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Promo)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Promo)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A_Promo)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (A_Promo)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (G-Siêu tiết kiệm)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (Z_Eco)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (Z_Eco)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:30
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (E-Siêu tiết kiệm)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (U_Eco)
14:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:45
VCL
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:15
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:30
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
14:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:15
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:30
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:45
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (V_SBoss)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (I-Phổ thông)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Y_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:30
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
VCL
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:30
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (J-Th/gia linh hoạt)
14:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:15
VCL
3.329.000 ₫
+10 điểm