37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN4380 (P-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (G-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (I_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm