49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VN
VN1460 (G-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (G-Siêu tiết kiệm)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (G-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (W_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (W_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (W_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (W_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (W_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (I_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm