19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN7458 (G_promo)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (G_promo)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (G_promo)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (G_promo)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (W_Eco)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (W_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (W_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (W_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (W_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (W_Eco)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (V_SBoss)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm