44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VN
VN1460 (G-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (G-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (W_Eco)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (W_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (W_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (W_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (W_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (W_Eco)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4772 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (V_SBoss)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (I-Phổ thông)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1464 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm