15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ370 (J_Eco)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (J_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (J_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (J_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (J_Eco)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (J_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (J_Eco)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (V_SBoss)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm