15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VN
VN1460 (G_promo)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (G_promo)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
VCL
189.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter-Base)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (I_Eco)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (I_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (I_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (I_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (I_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (I_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm