43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VN
VN1460 (P-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (P-Siêu tiết kiệm)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (P-Siêu tiết kiệm)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (A_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Eco)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Promo)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (A-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
118.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (E-Siêu tiết kiệm)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (A_Deluxe)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Deluxe)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Deluxe)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (S-P/thông linh hoạt)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (I-Phổ thông)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (I-Phổ thông)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:05
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm