18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/11/2020 (24/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
VJ
VJ370 (A_Promo)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A_Promo)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Promo)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Promo)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Promo)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (L-P/thông tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm