36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VN
VN7462 (G-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7468 (G-Siêu tiết kiệm)
11:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:10
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (A-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
118.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (E-Siêu tiết kiệm)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7468 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:10
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7466 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (I-Phổ thông)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (I-Phổ thông)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (I-Phổ thông)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7468 (I-Phổ thông)
11:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:10
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7466 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7462 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:10
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7468 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:10
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7466 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm