36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ372 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (A-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (J_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (J_Eco)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (I_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:45
VCL
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (J_Deluxe)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (J_Deluxe)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (I_Deluxe)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (S-P/thông linh hoạt)
12:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:45
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (S-P/thông linh hoạt)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:45
VCL
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7460 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:45
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm