37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VN
VN4380 (P-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (Z_Eco)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (Z_Eco)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (H_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (K_Eco)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (L-P/thông tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:35
VCL
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (N_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
1.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:35
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4380 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:40
VCL
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:35
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ398 (V_SBoss)
18:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
07:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
15:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:35
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7458 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
VCL
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:35
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7464 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:40
VCL
2.929.000 ₫
+10 điểm