35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ372 (E1_ECO)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1132 (ECONOMYSAVERMAX)
13:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:20
VCL
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (G-Siêu tiết kiệm)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (E_Eco)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (E1_ECO)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
VCL
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (E_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
VCL
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (E1_ECO)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (A-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (A-Siêu tiết kiệm)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A1_DLX)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (A_Deluxe)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Deluxe)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Deluxe)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Deluxe)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (K-P/thông tiết kiệm)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (K-P/thông tiết kiệm)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (K-P/thông tiết kiệm)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1132 (BUSINESSSMART)
13:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:20
VCL
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (I-Phổ thông)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (I-Phổ thông)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (I-Phổ thông)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Y_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:05
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1462 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:15
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1464 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm