30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 7400 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (Z_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (P-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
730.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (B_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm