25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/06/2020 (5/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
VN
VN1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (A-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (P-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (Z_Eco)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:35
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:35
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:35
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (I-Phổ thông)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm