22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VN
VN1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (A_Promo)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (A_Promo)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (Z_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (P-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm