13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN4072 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (N_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
1.469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (O_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
20:10
VDH
2.439.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
18:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
20:10
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
20:10
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm