46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (W_Eco)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (W_Eco)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (W_Eco)
17:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:20
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (W_Eco)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (W_Eco)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (T-P/thông tiết kiệm)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (T-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (H_Eco)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:30
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:55
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (L_Eco)
10:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:35
VII
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (L_Eco)
18:15
SGN
1h45p
Bay thẳng
20:00
VII
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:00
VII
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (S_Eco)
06:20
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:10
VII
2.575.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:00
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:30
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:55
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (V_SBoss)
06:20
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:10
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (V_SBoss)
10:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:35
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (V_SBoss)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (V_SBoss)
18:15
SGN
1h45p
Bay thẳng
20:00
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (V_SBoss)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (V_SBoss)
19:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:35
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ226 (Y_SBoss)
17:30
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:20
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ232 (Y_SBoss)
14:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:55
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
07:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:50
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
13:00
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:55
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:30
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
09:55
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm