55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Vinh
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VJ
VJ216 (E_Promo)
20:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:55
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (E_Promo)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (G-Siêu tiết kiệm)
18:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:00
VII
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (G-Siêu tiết kiệm)
08:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:00
VII
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (A_Promo)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (A_Promo)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (A_Promo)
18:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:50
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (A_Promo)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (Z_Eco)
20:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:55
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:50
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (Z_Eco)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Eco)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
12:40
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:00
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:00
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
19:20
VII
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Plus)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
12:40
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:00
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:00
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
12:40
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (S-P/thông linh hoạt)
18:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:00
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:00
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4322 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
SGN
1h50p
Bay thẳng
20:25
VII
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ212 (V_SBoss)
06:10
SGN
1h50p
Bay thẳng
08:00
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ214 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
12:40
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ216 (V_SBoss)
20:05
SGN
1h50p
Bay thẳng
21:55
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ224 (V_SBoss)
14:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
15:50
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ228 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h50p
Bay thẳng
19:50
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ210 (V_SBoss)
08:45
SGN
1h50p
Bay thẳng
10:35
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ220 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h50p
Bay thẳng
14:40
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ218 (Y_SBoss)
17:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
19:20
VII
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (I-Phổ thông)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1152 (Bamboo Business)
06:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:30
VII
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1262 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:40
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1264 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
12:40
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1268 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:00
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1266 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1260 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:00
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7260 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h55p
Bay thẳng
18:35
VII
3.829.000 ₫
+10 điểm