15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ812 (A_Promo)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (A_Promo)
17:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:05
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.588.068 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.588.068 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.588.068 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm