21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ812 (A_Promo)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (A_Promo)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555 (Starter-Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
431.521 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter-Base)
13:45
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter-Base)
19:50
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
792.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
1.331.928 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
3.090.756 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (Z_Eco)
17:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
6.027.828 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.027.828 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
8.025.720 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
9.033.204 ₫
+10 điểm