17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 08/11/2020 (23/9 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
VJ
VJ812 (A_Promo)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (W_Eco)
17:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555 (Starter Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter Base)
14:00
SIN
1h10p
Bay thẳng
15:10
SGN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter Base)
19:20
SIN
1h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
792.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.620.718 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.620.718 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.620.718 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
3.154.301 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.154.301 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.154.301 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
17:00
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
9.218.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
9.218.925 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
9.218.925 ₫
+10 điểm