26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 16/11/2020 (2/10 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
VJ
VJ812 (A_Promo)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (Z_Eco)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (W_Eco)
16:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
426.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
426.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
426.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
512.280 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
512.280 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
512.280 ₫
+10 điểm
BL
3K557 (Starter Base)
14:00
SIN
1h10p
Bay thẳng
15:10
SGN
532.000 ₫
+10 điểm
BL
3K555 (Starter Base)
07:10
SIN
1h05p
Bay thẳng
08:15
SGN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
3K551 (Starter Base)
19:20
SIN
1h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
792.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
853.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
853.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
853.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.817.540 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.817.540 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.817.540 ₫
+10 điểm
VJ
VJ812 (V_SBoss)
13:05
SIN
1h05p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ814 (V_SBoss)
16:55
SIN
1h05p
Bay thẳng
18:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (I-Phổ thông)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
6.403.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.403.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.403.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h10p
Bay thẳng
14:25
SGN
10.416.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.416.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.416.360 ₫
+10 điểm