17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/03/2021 (14/2 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
thứ hai, 29/03
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
440.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
440.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
440.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
870.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
870.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
870.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.846.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.846.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.846.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
10.494.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.494.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.494.000 ₫
+10 điểm