17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/01/2021 (10/12 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.837.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.837.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.837.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.433.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.433.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
10.458.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.458.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.458.000 ₫
+10 điểm