17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/01/2021 (16/12 âm lịch)
Singapore
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
thứ bảy, 30/01
chủ nhật, 31/01
VN
VN650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
441.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
441.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
441.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
2.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
6.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
6.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SIN
1h15p
Bay thẳng
14:30
SGN
10.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
10.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
1h10p
Bay thẳng
21:55
SGN
10.509.000 ₫
+10 điểm