18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/06/2020 (22/4 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
BL
3K557-BL554 (Starter Base)
13:45
SIN
6h40p
1 điểm dừng
20:25
VII
1.942.000 ₫
+10 điểm
BL
BL110-BL554 (Starter Base)
11:00
SIN
9h25p
1 điểm dừng
20:25
VII
1.942.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
2.749.236 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
5.003.268 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
5.225.256 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
7h15p
1 điểm dừng
20:25
VII
5.976.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
9.511.332 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
9.528.408 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.699.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.699.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
13.746.180 ₫
+10 điểm