21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Singapore
Vinh
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
BL
BL110-BL554 (Starter Base)
11:00
SIN
9h25p
1 điểm dừng
20:25
VII
2.312.000 ₫
+10 điểm
BL
3K557-BL554 (Starter Base)
13:45
SIN
6h40p
1 điểm dừng
20:25
VII
2.412.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
2.749.236 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SIN
6h45p
1 điểm dừng
19:55
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
2.919.996 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
5.003.268 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SIN
6h45p
1 điểm dừng
19:55
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
5.054.496 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
5.822.916 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
9.408.876 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (I-Phổ thông)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
9.528.408 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (I-Phổ thông)
13:10
SIN
6h45p
1 điểm dừng
19:55
VII
9.699.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (I-Phổ thông)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.699.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (I-Phổ thông)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
9.699.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SIN
6h45p
1 điểm dừng
19:55
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN 654 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SIN
14h20p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN 656 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SIN
12h00p
1 điểm dừng
08:45
VII
12.960.684 ₫
+10 điểm
VN
VN 660 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
SIN
5h40p
1 điểm dừng
18:45
VII
13.746.180 ₫
+10 điểm
VN
VN 662 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SIN
21h00p
2 điểm dừng
12:50
VII
20.474.124 ₫
+10 điểm