10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Sydney
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
BL
JQ503-JQ63 (Starter Base)
07:00
SYD
14h05p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.939.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ507-JQ63 (Starter Base)
08:15
SYD
12h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.939.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ509-JQ63 (Starter Base)
10:50
SYD
10h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.939.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ515-JQ63 (Starter Base)
09:40
SYD
11h25p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.939.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ505-JQ63 (Starter Base)
11:50
SYD
9h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
7.099.191 ₫
+10 điểm
VN
VN 772 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
7.740.040 ₫
+10 điểm
VN
VN 772 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
13.896.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 772 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
16.887.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 772 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
25.506.950 ₫
+10 điểm
VN
VN 772 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SYD
5h25p
Bay thẳng
15:40
SGN
38.700.200 ₫
+10 điểm