18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/05/2020 (6/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
VJ
VJ448 (E_Promo)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
20.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base)
15:50
TBB
8h30p
1 điểm dừng
00:20
HAN
885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.085.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.085.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7650 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm