17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VN
VN7654 (G-Siêu tiết kiệm)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (U_Eco)
13:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (I-Phổ thông)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
TBB
1h45p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm