19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VJ
VJ446 (I_Eco)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7652 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
TBB
1h45p
Bay thẳng
14:55
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (O_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
1.879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7652 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
TBB
1h45p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7652 (I-Phổ thông)
13:10
TBB
1h45p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7652 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
TBB
1h45p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm