18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (W_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (J_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (W_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm