20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ209 (E_Promo)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Z_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (W_Eco)
07:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:00
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (A-Siêu tiết kiệm)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm