17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ207 (A_Promo)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (A_Promo)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Z_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
360.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L-P/thông tiết kiệm)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (L-P/thông tiết kiệm)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm